ویکی پورتال

تمام صفحات ویکی

   صفحه اصلی صفحه اصلی
   SQL SQL
   %d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7+(Extensions) ابزارها (Extensions)
   %d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86+(Account+Login) اتصال کاربران (Account Login)
   %d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7+(Message+Center) پیامها (Message Center)
   %d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%87+%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c+%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87+(Advanced+Configuration+Settings) تنظیمات پیکره بندی پیشرفته (Advanced Configuration Settings)
   %d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87+%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa+(Sitemap) تنظیمات نقشه سایت (Sitemap)
   %d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af+%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84+(Module+Creator) تولید ماژول (Module Creator)
   %d8%ab%d8%a8%d8%aa+%d9%86%d8%a7%d9%85+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86+(Account+Registration) ثبت نام کاربران (Account Registration)
   %d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87+(Newsletter) خبرنامه (Newsletter)
   %d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af+(Dashboard) داشبورد (Dashboard)
   %d8%b3%d8%b7%d9%84+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa+(Recycle+Bin) سطل بازیافت (Recycle Bin)
   %d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87+%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c+(Taxonomy) طبقه بندی (Taxonomy)
   %d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c+%d9%85%d9%86%d9%88+(DDR+Menue) طراحی منو (DDR Menue)
   %d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa+%d8%b1%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7+(Journal) فهرست رخدادها (Journal)
   %d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86+(Member+Directory) فهرست کاربران (Member Directory)
   %da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c+(Social+Groups) گروههای اجتماعی (Social Groups)
   %d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87+(Core) ماژولهای هسته (Core)
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d9%be%db%8c%d8%b4+%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4+%d8%b3%d8%ae%d8%aa+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7+(Device+Preview+Managerment) مدیریت پیش نمایش سخت افزارها (Device Preview Managerment)
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%87+%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c+(Configuration+Manager) مدیریت پیکره بندی (Configuration Manager)
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1+%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1+%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84+(Site+Redirection+Management) مدیریت تغییر مسیر پورتال (Site Redirection Management)
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88+(Search+Admin) مدیریت جستجو (Search Admin)
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7+(Languages) مدیریت زبانها (Languages)
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa+(Pages) مدیریت صفحات (Pages)
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7+%c2%a0(Digital+asset+Management) مدیریت فایلها  (Digital asset Management)
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1+HTML مدیریت ویرایشگر HTML
   %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86+(Users+and+Roles) مدیریت کاربران (Users and Roles)
   %d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86+Razor میزبان Razor
   %d9%86%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c+%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c+(Skins) نماهای گرافیکی (Skins)
   %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1+%d8%b1%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7+(Log+Viewer) نمایشگر رخدادها (Log Viewer)
   %d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1+HTML ویرایشگر HTML
   %d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%af+%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84+(Portal+Wizard) ویزارد پورتال (Portal Wizard)
   %da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84+(Console) کنسول (Console)